Algemene Voorwaarden

Essay Writing Service, an online service for writing essays that’s trusted and reliable, could be worth considering. In contrast to other similar services that require you to make a payment at the time you make an order. If you choose to pay get your order, you’ll receive a fully-written version of the document that’s been thoroughly checked for plagiarism and errors. cheap essay writer online Prior to delivering your essay, the website will check your information. So, you can be sure that the website has met their obligations.

You may be looking for a paper to submit for college, or write an essay for a course, you’ll require the assistance of an experienced professional writing services. There are a wide range of topic options and are provided by academic writers. They are accessible all day, every day. best essay writing service There is also the option of SMS messages for notifications. Writing essays is not something that is easy, however the essay writing service we offer takes the responsibility off your hands and assures you the top high-quality work at a reasonable price.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: De overeenkomst

U hebt een overeenkomst Personal Training afgesloten met Personal Training Meierijstad. De aard van deze overeenkomst is dat u door Personal Training Meierijstad wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de overeenkomst Personal Training Meierijstad zijn de Algemene voorwaarden van Personal Training Meierijstad van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

Personal Training Meierijstad is de handelsnaam van Edwin Kanters, Personal Trainer, statutair gevestigd te Erp. Personal Training Meierijstad | Edwin Kanters is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73444952. Btw-identificatienummer (BTW NUMMER invoeren).

Voor Personal Training-sessies binnen (Invoeren waar de training gehouden wordt)  hebt u een lidmaatschap van (Invoeren waar de training gehouden wordt) nodig. Het lidmaatschap van (Invoeren waar de training gehouden wordt)  geeft u het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van (Invoeren waar de training gehouden wordt). Een lidmaatschap van (Invoeren waar de training gehouden wordt) dient u apart af te sluiten. Daartoe maakt u een afspraak met (Invoeren waar de training gehouden wordt)

Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst Personal Training, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Personal Training Meierijstad.

Artikel 3: Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
  2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:
  – U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;
  – Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.
  3. Personal Training Meierijstad heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door Personal Training Meierijstad aantoonbaar geleden schade.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.
  2. Eventuele prijsverhogingen worden door Personal Training Meierijstad 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.
  3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst Personal Training binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
  4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 5: Betaling

 1. De Personal Training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
  2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Personal Training Meierijstad schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
  3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Personal Training Meierijstad gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Personal Training Meierijstad bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
  4. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Personal Training Meierijstad bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6: Verplichtingen van Personal Training Meierijstad

 1. Personal Training Meierijstad staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst Personal Training.
  2. Personal Training Meierijstad staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
  3. Personal Training Meierijstad beschikt over een geldig BHV Reanimatie en AED diploma.
  4. Personal Training Meierijstad voldoet aan de licentie-eisen opleiding 2000.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

 1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Personal Training Meierijstad. Personal Training Meierijstad verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
  2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.
  3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Personal Training Meierijstad door te geven.

Artikel 8: Annuleringen of te laat komen

 1. Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Personal Training Meierijstad. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
  2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Personal Training Meierijstad om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Personal Training Meierijstad is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst Personal Training. Personal Training Meierijstad is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
  Personal Training Meierijstad zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Personal Training Meierijstad is beperkt tot het bedrag van 2.500.000,00 Euro waarvoor Personal Training Meierijstad aanspraak kan maken op een uitkering van de ongevallen verzekering van maatschappij ASR. U bent tegenover Personal Training Meierijstad aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het  niet nakomen van uw verplichtingen uit de overeenkomst Personal Training en voor schade die voor rekening en risico van u komt.

Personal Training Meierijstad
Irenestraat 17
5469 AK Erp

Erp 18-11-2018

 

If you’re in search of the best essay writing services, you’ve likely come to the right place. The sites provide high-quality work They also offer a guarantee of quality and originality of their essays. Additionally, some offer a complete refund in the event that you aren’t satisfied with the final outcome. cheap essay writer online What’s the secret to such a service? They are reputable and trustworthy writers. These are the things you need to be looking for. We’ll look at some of these elements and find out what they can offer you.